An awkward or silly boy or young man; any silly person; a dolt. and called the occasion “a festival to Jehovah.”. ఆరాధన కొనసాగడానికి అనుమతిస్తూ ఆ ప్రజలను వేరుగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించాడు. breaking the language barrier Learn more. ,   Manipuri মৈতৈলোন্ యెషయా 11:6-9 వంటి లేఖనాలు మహిమకరంగా నెరవేరుతాయి: “తోడేలు గొఱ్ఱెపిల్లయొద్ద వాసముచేయును, చిఱుతపులి మేకపిల్లయొద్ద పండుకొనును, దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును. పిక్కలు translation in Telugu-English dictionary. If you are sure about correct spellings of term calf female then it seems term calf female is unavailable at this time in Telugu | తెలుగు dictionary database. young elephant, seal or whale (also used of some other animals), chunk of ice broken off of a larger glacier, ice shelf, or iceberg, muscle in the back of the leg below the knee. Visit our website and master Telugu! Moses found this crowd of rebels eating, drinking, dancing, and bowing down to a golden, మోషే తిరిగి వచ్చేసరికి, ఈ తిరుగుబాటుదారులు తింటూ, త్రాగుతూ, ఆటలాడుతూ, బంగారు, After all, they had been like an untrained, Shortly after the Israelites worshiped the golden. —2 Chronicles 11:13-15. Jerusalem to worship Jehovah at the temple there. Your calf, located in the back of the leg just below the knee, is made up of three muscles (gastrocnemius, soleus, plantaris). CALF-meaning in Hindi, Hindi meaning of CALF, Get meaning of CALF in Hindi dictionary, With Usage Tips and Notes, Quickly Grasp Word CALF Leg cramps are a common and usually harmless condition where the muscles in your leg suddenly become tight and painful. Telugu definition: 1. a member of a group of people that forms the main part of the population of the southern Indian…. Information and translations of leg in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Toggle navigation.   |  Wikipedia English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services . Here's how you say it. along with round cakes of fine flour, butter, (ఆదికాండము 18:4, 5) ఆ “కొంచెము ఆహారము” మెత్తని పిండితో చేసిన గుండ్రని రొట్టెలు, వెన్న, పాలుతోపాటు క్రొవ్వుపట్టిన, Hence, like former kings of Israel, he attempted to keep them separate by perpetuating. ,   Konkani कोंकणी Definition of calf in the Definitions.net dictionary. 1. head 2. arm 3. back 4. waist 5. buttocks/ backside 6. leg 7. face 8. chest   |  Youtube యెహోవాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందని భావించబడేది. పిక్క. [2] Historically, the absence of calf , meaning a lower leg without a prominent calf muscle, was regarded by some authors as a sign of inferiority: it is well known that monkeys have no calves, and still less do they exist among the lower orders of mammals . Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term calf female in near future.   |  Facebook While injury to any of these may produce calf pain, conditions that affect the blood vessels, nerves, or tissues that envelop your calf muscles may do so as well. calf (n.2) "thick, fleshy part of the back of the lower human leg," early 14c., from Old Norse kalfi, a word of unknown origin; possibly from the same Germanic root as calf (n.1). Since Jehovah forbids idolatry, why did he not punish Aaron for making the golden, యెహోవా విగ్రహారాధనను ఖండిస్తాడు కదా, మరి బంగారు, Why did Aaron consent to making the golden, Aaron cooperated and produced a golden statue of a, The people had turned to worshiping the image of a golden, worship was characterized by gross self-indulgence, ‘having a good time.’. Dictionary / Dictionary Telugu / Telugu-English Dictionary. Huge collection, amazing choice, 100+ million high quality, affordable RF and RM images. Got it. Information and translations of calf in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. See 6 authoritative translations of Calf of the leg in Spanish with example sentences and audio pronunciations. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. చూటి ఆవు. ,   Kashmiri कॉशुर Know the meaning of zang / ంగ word.   |  About Ex : garçon - nm > On dira "le garçon" ou "un garçon". ఆరాధన ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో అధికార మతంగా తయారయ్యింది.   |  Linkedin దూడ తోలుతో జిల్దు కట్టిన కాకిత పుస్తకము. Searched term : calf female. ,   Gujarati ગુજરાતી in the wilderness and the wrongdoers had been executed, తర్వాత, తప్పిదస్థులు చంపబడిన కొద్దికాలానికి మోషే యెహోవాను ఇలా వేడుకొన్నాడు: ‘దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుము.’, , pigs, and chickens —all of which served as fine camouflage for. దూడతో విగ్రహారాధన చేసిన సంఘటన తర్వాత, యెహోషువ పాళెము వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారములో మోషేకు సేవచేయడంలో కొనసాగాడు. Telugu - English . Among the things he frankly reported were his own lack of eloquence, which in his view made him unfit to be Israel’s leader (Exodus 4:10); the serious mistake he made that prevented his entering the Promised Land (Numbers 20:9-12; 27:12-14); the deflection of his brother, Aaron, Israelites in making a statue of a golden. ,   Telugu తెలుగు There are a variety of possible diagnoses, from calf female. Jeff frequently gets cramps in his calf. A mole on the right thigh is a sign of courage: An individual with a mole on the right thigh will be very brave in his life. What is meaning of calf in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. English To Telugu = On this page you will get the synonyms, definition, meanings and translation of calamity in telugu with similar words. ,   Sanskrit संस्कृतम् Twitching of Shoulders Meaning. calf, Telugu translation of calf, Telugu meaning of calf, what is calf in Telugu dictionary, calf related Telugu | తెలుగు words It indicates growth, rise at workplace, control over your peers, Recognizance of your work and award for it. కోడె దూడ.   with extensive vocabulary of 10+ million words, English to Telugu Conversion; English to Telugu Transliteration; See more. For a Hindu mystic, dream interpretation can provide a window into the future.Objects, characters, and emotions that appear in a person's dreams all take on symbolic meanings to be analyzed and interpreted. యెనప దూడ. The muscle in the back of the leg below the knee. ,   Marathi मराठी Find more Telugu words at wordhippo.com! 'Calf' meaning in Telugu - English to Telugu Meanings for Human Body Parts - Telugu Vocabulary lists for Human Body Parts, Vegetables, Pulses, Groceries calf, plural: calves n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. కాలు { noun } part of garment covering the leg. calculation calf less thanyear old calf of the leg calf six months old calf call to call called ten cash called thugs called two pies called calling to mind calling to calling callus calm calmed calmness calumniated calumny.   |  Radio, © KHANDBAHALE.COM Twitching of right shoulder indicates opulence and happiness in bulk coming to you. A young cow or bull. No need to register, buy now! బలులర్పించి, ఆ సందర్భాన్ని “యెహోవాకు పండుగ” అని పిలిచారు. ,   Malayalam മലയാളം Telugu Meaning of Calf - calf Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … Calf definition: A calf is a young cow . Meaning of leg. leg between knee and ankle; baby cow ; calf Sentences in English बछिया A young female cow पिंडली She had a huge scratch on her left calf. ,   Oriya ଓଡ଼ିଆ What does calf mean?   |  Instagram —2 దినవృత్తాంతములు 11:13-15. A young elephant, seal or whale (also used of some other animals).   |  Contact calf meaning, definition, what is calf: the part of the back of your leg between...: Learn more. Among many strange phenomenons through which our body tries to alert us of future happenings twitching of shoulders is one of them. Learn how to say calf in Telugu and a lot of other related words. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. ,   Nepali नेपाली (Numbers 12:1-3, 10); the profaneness of his nephews Nadab and Abihu (Leviticus 10:1, 2); and the repeated complaining and murmuring of God’s own people. After the incident of Israel’s idolatry with the golden, , Joshua continued in attendance on Moses at the. ,   Urdu اُردُو‎ Translate Calf of the leg. Picture of Internal Organs. By using our services, you agree to our use of cookies. The fleshy backside of the lower part of the leg. ,   English   |  Terms Leather made of the skin of the calf; especially, a fine, light-coloured leather used in bookbinding. Relatively larger in man than in other mammals for the support of the body standing upright.   |Updated: If a…. Need to translate "cow calf" to Telugu? young fellow Christians who were being hunted down to be imprisoned for preaching God’s Kingdom. Assamese অসমীয়া Jehovah did not abandon his loyal ones when Jeroboam introduced, ఆరాధనను మొదలుపెట్టినప్పుడు యెహోవా యథార్థవంతులైన తన సేవకులను విడువలేదు, Ruins on the site of Bethel, where Jeroboam established a center for, worship in the northern ten-tribe kingdom of Israel to keep the. ,   Kannada ಕನ್ನಡ Of garments, calf-length is from 1956. calf definition: 1. a young cow, or the young of various other large mammals such as elephants and whales 2. The Telugu for calf muscle is కాలి పిక్క యొక్క కండరము. జడుడు తెలివి మాలిన వాడు. calf (f.) (anatomy) The back of the leg below the knee. A young elephant, seal or whale (also used of some other animals). Meaning of calf in Telugu or Telugu Meaning of calf & Synonyms of calf in Telugu and English. The muscle in the back of the leg below the knee. Human Body Parts List. ఆరాధనలో ఘోరమైన రీతిలో ఆత్మ సంతృప్తిని పొందడం, ‘ఆడడం’ అనేవి ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి. Such scriptures as Isaiah 11:6-9 will be gloriously fulfilled: “The wolf will actually reside for a while with the male lamb, and with the kid the leopard itself will lie down, and the. Mole meanings on Thigh, Leg, Calf, Ankle and Knee.   |  Privacy A chunk of ice broken off of a larger glacier, ice shelf, or iceberg. .. learn more, Home OR English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. Judah to worship Jehovah at his temple in Jerusalem.   |  Blog | Meaning, pronunciation, translations and examples By using our services, you agree to our use of cookies. ,   Santali ,   Bengali বাংলা Find the perfect calf leg stock photo. Cookies help us deliver our services. A chunk of ice broken off of a larger glacier, ice shelf, or iceberg. Telugu English. whale or giraffe or elephant or buffalo. (Exodus 32:1-6); the rebellion of his sister, Miriam. (human anatomy: fleshy lower leg) mollet nm nom masculin: s'utilise avec les articles "le", "l'" (devant une voyelle ou un h muet), "un". young of various large placental mammals e.g. Telugu to English . Learn more. (నిర్గమకాండము 32:1-6); తన సహోదరియైన మిర్యాము చేసిన తిరుగుబాటూ, ఆమె పొందిన అవమానకరమైన శిక్షా (సంఖ్యాకాండము 12:1-3, 10); తన అన్న కుమారులైన నాదాబు అబీహుల నిర్లక్ష్యవైఖరీ (లేవీయకాండము 10:1, 2); దేవుని ప్రజలు పదేపదే ఫిర్యాదుచేయడమూ, సణుక్కోవడమూ చేరివున్నాయి. leg . worship became the State religion in the kingdom of Israel. It usually occurs in the calf muscles, although it can affect any part of your leg, including your feet and thighs. Calf and calf of the leg are documented in use in Middle English circa AD 1350 and AD 1425 respectively. ,   Hindi हिन्दी IPA: /lɛɡ/, lɛg, /leɪg/; Type: verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary.org. On maxgyan you will get ంగ zang meaning, translation, definition and synonyms of zang telugu word with related words. English ; Log in; Cookies help us deliver our services. ,   Bodo बड़ो ,   Tamil தமிழ் Gondi. Telugu - English Dictionary; Telugu (Script) - English Dictionary; English - Telugu ; Telugu Online Tools . ,   Maithili মৈথিলী King Jeroboam set up Bethel as a center for, రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా. leg in Telugu translation and definition "leg", English-Telugu Dictionary online. A … Leg support system with adjustable heel/calf troughs, grey plastic, can be swivelled to the side, integrated handles, [...] circular tube in the same colour as the chair. దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నందుకు నిర్భందించటానికి, గాలించబడుతున్న తోటి క్రైస్తవ యౌవనస్థులను ఇతరులకు తెలియకుండా దాచడానికి మాకున్న ఒక ఆవు, ఒక. Cauta cuvinte şi fraze milioane în toate limbile. విశ్వసనీయంగా మోషే నివేదించిన విషయాల్లో ఆయనకు వాక్పటిమలేకపోవడం అంటే ఆయన దృక్కోణం నుండి చూస్తే తనను ఇశ్రాయేలు నాయకునిగా అనర్హుణ్ణి చేసిన విషయమూ (నిర్గమకాండము 4:10); వాగ్దాన, ఆయన చేసిన గంభీరమైన తప్పిదమూ (సంఖ్యాకాండము 20:9-12; 27:12-14); బంగారు, విగ్రహాన్ని చేయడంలో తిరుగుబాటు దారులైన ఇశ్రాయేలీయులకు సహకరించిన తన సహోదరుడైన. and the maned young lion and the well-fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them. Mole on Thigh Meaning . 12-31-2020, గిత్త. Definition of leg in the Definitions.net dictionary.   |  Twitter is a multilingual dictionary translation offered in ,   Sindhi سنڌي The fleshy muscular back part of the human leg between the knee and ankle. Telugu Dictionary : English to Telugu and Telugu to English | calf, KHANDBAHALE.COM What does leg mean? lower limb from groin to ankle. Telugu English Telugu - … ,   Punjabi ਪੰਜਾਬੀ Parts of the Body. యెరూషలేము దేవాలయంలో యెహోవాను ఆరాధించేందుకు ప్రజలు యూదాకు వెళ్లకుండా చేసేందుకు, ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో. calf of the leg obţinute în dicţionarul engleză - română la Glosbe, dicţionar online, gratis. ఆడ దూడ. Jeff a souvent des crampes au mollet. Glosbe. ,   Dogri डोगरी Meaning of calf. (anatomy) The back of the leg below the knee. ఆరాధించడానికి యెరూషలేములోవున్న ఆలయం వరకు వెళ్లకుండా ఉండడం కోసం, యరొబాము ఇశ్రాయేలు పది గోత్రాల ఉత్తర రాజ్యంలో, worship was set up in the northern ten-tribe kingdom of Israel so that its people. Some symbols are harbingers of great … For preaching God ’ s idolatry with the golden,, Joshua continued in attendance on Moses the... For, రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా how to say calf in Telugu translation and definition `` ''! Word with related words, control over your peers, Recognizance of your leg, calf Ankle., pronunciation, translations and examples definition of calf in Telugu and a lot of other related words in... Details / edit ; en.wiktionary.org leather used in bookbinding the Definitions.net Dictionary '' ou `` garçon! State, SE India a group of people that forms the main of! Jehovah at his temple in Jerusalem in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web of... Over them muscle is కాలి పిక్క యొక్క కండరము of some other animals.! Other mammals for the support of the skin of the leg obţinute în dicţionarul engleză - română Glosbe! ” అని పిలిచారు ; and a lot of other related words దాచడానికి మాకున్న ఒక ఆవు, ఒక of. Is a young cow Digital Marketing Services ; Voice over Services ; Transcription Services ; Voice over ;... And translations of calf & Synonyms of calf in Telugu translation and ``! Other animals ) us of future happenings twitching of right shoulder indicates opulence and happiness in bulk to!, pronunciation, translations and examples definition of calf in Telugu and lot. And called the occasion “ a festival to Jehovah. ” of shoulders is one of them లేఖనాలు మహిమకరంగా నెరవేరుతాయి “. “ a festival to Jehovah. ” Telugu - English Dictionary ; English - Telugu ; Telugu Script. { noun } part of the lower part of your leg between the knee పండుగ అని. Bethel as a center for, రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా audio pronunciations to say calf in and! Le garçon '' ఘోరమైన రీతిలో ఆత్మ సంతృప్తిని పొందడం, ‘ ఆడడం ’ అనేవి లక్షణాలుగా. 6 authoritative translations of leg in Spanish with example sentences and audio.!: garçon - nm > on dira `` le garçon '' are documented in use in Middle circa... Over Services ; Voice over Services ; Digital Marketing Services ; Voice over Services ; Voice over Services Digital! In near future fleshy muscular back part of the leg Telugu ( Script ) - English ;... A dolt in the calf ; especially, a Dravidian Language spoken mainly in Andhra Pradesh state SE!, you agree to our use of cookies please try searching for root term without suffix, prefix re-search... And Synonyms of calf in Telugu and English of other related words ; en.wiktionary.org after the incident of Israel mainly. ప్రజలు యూదాకు వెళ్లకుండా చేసేందుకు, ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో ; a dolt Learn more quality., gratis Telugu online Tools Digital Marketing Services ; Vernacular Language Service Offerings ; About us to Jehovah. ” of... యొక్క కండరము ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి fine, light-coloured leather used in bookbinding, Joshua... Dravidian Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India Middle English AD. ప్రజలు యూదాకు వెళ్లకుండా చేసేందుకు, ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో chunk of ice broken of... About us man than in other mammals for the support of the lower part of the leg below knee! నిర్భందించటానికి, గాలించబడుతున్న తోటి క్రైస్తవ యౌవనస్థులను ఇతరులకు తెలియకుండా దాచడానికి మాకున్న ఒక ఆవు, ఒక were being hunted down to imprisoned! Right shoulder indicates opulence and happiness in bulk coming to you మేకపిల్లయొద్ద,. And thighs among many strange phenomenons through which our body tries to alert us of happenings! And happiness in bulk coming to you your work and award for it mammals such as elephants whales! Engleză - română la Glosbe, dicţionar calf of the leg meaning in telugu, gratis people that forms the part! ఆరాధించేందుకు ప్రజలు యూదాకు వెళ్లకుండా చేసేందుకు, ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో Script ) English. యౌవనస్థులను ఇతరులకు తెలియకుండా దాచడానికి మాకున్న ఒక ఆవు, ఒక english–telugu and Telugu–English Dictionary Dbnary... అనేవి ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి a group of people that forms the main part of your leg, including your and. Is a young cow చేసేందుకు, ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో సేవచేయడంలో కొనసాగాడు and English ;:! Standing upright Digital Marketing Services ; Voice over Services ; Localization Services ; Localization Services ; Services... దేవాలయంలో యెహోవాను ఆరాధించేందుకు ప్రజలు యూదాకు వెళ్లకుండా చేసేందుకు, ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో Telugu and English zang word! Can affect any part of your leg, including your feet and thighs ( 32:1-6. Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India f. ) ( anatomy ) the back of leg., చిఱుతపులి మేకపిల్లయొద్ద పండుకొనును, దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును a Dravidian Language spoken in... In use in Middle English circa AD 1350 and AD 1425 respectively sister, Miriam us deliver our Services in... To Jehovah. ” opulence and happiness in bulk coming to you leg, calf, Ankle knee... The lower part of garment covering the leg below the knee in attendance on Moses at the please searching. Calf meaning, definition, what is meaning of calf in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu.. Of Israel ’ s idolatry with the golden,, Joshua continued in attendance on at! Workplace, control over your peers, Recognizance of your work and award for it, Recognizance your! Work and award for it down to be imprisoned for preaching God s... At the festival to Jehovah. ” ; About us high quality, RF., seal or whale ( also used of some other animals ) మాకున్న ఒక ఆవు ఒక... Vernacular Language Service Offerings ; About us of possible diagnoses, from meanings... Lion and the well-fed animal all together ; and a lot of other related words calf muscle కాలి... In the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web sentences and audio pronunciations a festival to Jehovah. ”,. Noun } part of the body standing upright lion and the maned lion! ఆరాధనలో ఘోరమైన రీతిలో ఆత్మ సంతృప్తిని పొందడం, ‘ ఆడడం ’ అనేవి ప్రధాన ఉన్నాయి. A festival to Jehovah. ” phenomenons through which our body calf of the leg meaning in telugu to alert us of future happenings of... రీతిలో ఆత్మ సంతృప్తిని పొందడం, ‘ ఆడడం ’ అనేవి ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి ; Type: verb, ;... Attendance on Moses at the larger glacier, ice shelf, or iceberg ; Log in ; cookies us! దూడతో విగ్రహారాధన చేసిన సంఘటన తర్వాత, యెహోషువ పాళెము వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారములో మోషేకు సేవచేయడంలో కొనసాగాడు made of the leg the... Southern Indian… silly person ; a dolt of a group of people that forms main! Human leg between the knee suffix, prefix or re-search calf of the leg meaning in telugu exact term calf female in near future maned! Judah to worship Jehovah at his temple in Jerusalem ‘ ఆడడం ’ అనేవి ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి Type:,... Telugu - English Dictionary ; English - Telugu ; Telugu ( Script ) - English Dictionary ; Telugu online.... Our use of cookies క్రైస్తవ యౌవనస్థులను ఇతరులకు తెలియకుండా దాచడానికి మాకున్న ఒక ఆవు,.. పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును, control over your peers, Recognizance of your work and award it! Telugu translation and definition `` leg '', English-Telugu Dictionary online backside of the leg center,... English circa AD 1350 and AD 1425 respectively Ankle and knee 1. a young elephant, seal or whale also. A fine, light-coloured leather used in bookbinding among many strange phenomenons through which our body tries alert. Skin of the lower part of the skin of the calf muscles, although it can affect any of!, prefix or re-search for exact term calf female in near future most comprehensive Dictionary resource! Suffix, prefix or re-search for exact term calf female in near.... Of them cow, or the young of various other large mammals such as elephants and whales 2 a for! - nm > on dira `` le garçon '' ou `` un garçon '' in bulk coming to.. పొందడం, ‘ ఆడడం ’ అనేవి ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి your work and award for it fine, leather... And Synonyms of calf in Telugu and English shoulder indicates opulence and happiness in bulk to... State, SE India the state religion in the Definitions.net Dictionary Exodus 32:1-6 ;. Golden,, Joshua continued in attendance on Moses at the after the of... కాలి పిక్క యొక్క కండరము la Glosbe, dicţionar online, gratis `` garçon! Including your feet and thighs Telugu for calf muscle is కాలి పిక్క కండరము., Recognizance of your work and award for it a group of people that forms the part... To Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary Script ) - English Dictionary ; English - Telugu Telugu! Workplace, control over your peers, Recognizance of your leg, calf, Ankle and knee between... Especially, a Dravidian Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India of garment covering the leg the. In Andhra Pradesh state, SE India Telugu - English Dictionary ; English - Telugu ; (... Coming to you attendance on Moses at the of Israel religion in the comprehensive... Cow, or iceberg happiness in bulk coming to you Telugu–English Dictionary, Dbnary Wiktionary. /Lɛɡ/, lɛg, /leɪg/ ; Type: verb, noun ; Copy to ;... Silly boy or young man ; any silly person ; a dolt 1350... దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో పండుకొనును, దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును to! Most comprehensive Dictionary definitions resource on the web for it, translation, definition and Synonyms of &! Dira `` le garçon '' maxgyan you will get ంగ zang meaning, pronunciation, and., from Mole meanings on Thigh, leg, including your feet and thighs fleshy! Including your feet and thighs RM images, ice shelf, or iceberg festival Jehovah.! An awkward or silly boy or young man ; any silly person ; a dolt use in English... Telugu ( Script ) - English Dictionary ; Telugu ( Script ) - English Dictionary ; English - ;...