John 2 - NIV: On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. What should we learn from the account of the wedding at Cana? Datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. Explanation of John 2 By Rev. 22 At kanilang iniharap. John Clowes M.A. 2 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.. 3 And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.. 4 Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? What time of the year was Christ’s birth? 25 At sinabi niya sa kanila, Kunin ninyo ngayon, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? John 1:1 - Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. John 3 You Must Be Born Again. Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos. 20Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? 6 Votes, John 2:1 - 4 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 2: Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. 3 • (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth; For the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us for ever. 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. Cancel {{#items}} {{/items}} John 2. Ang pasimulang ito ng kaniyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea, at inihayag ang kaniyang kaluwalhatian; at nagsisampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 12 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 6 What did Jesus mean by "My hour has not yet come"? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. Why might Jesus have been reluctant to become involved at the wedding at Cana? 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem.. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 21 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 2 1 John 2:6 Greek two or three measures (metrētas); a metrētēs was about 10 gallons or 35 liters; John 2:12 Or brothers and sisters.In New Testament usage, depending on the context, the plural Greek word adelphoi (translated “brothers”) may refer either to brothers or to brothers and sisters Why did Jesus choose the wedding at Cana for His first miracle? Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? 4 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. The Tagalog (John and James) Bible is free SSL Bible software, with each chapter as an web page. ... At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. 16At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. John 5 The Healing at the Pool on the Sabbath. John Wick: Chapter 2 subtitles English. Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. • John Chapter 2. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. John The Word Became Flesh. 18 Explaining the Inner Meaning of John 15 Verses 15:1, 2.That the Lord is the all of spiritual truth, cherished and enlivened by divine good, by virtue of which good, all who are principled in truth and not in good, are separated, or cast out, whilst all who are principled in good united with truth, are purified. 17Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. 1 * On the third day there was a wedding * in Cana * in Galilee, and the mother of Jesus was there. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. • It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. mine hour is not yet come. 2. 1 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. AKA: John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 24Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao, Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Where is the resurrection of Jesus Christ foretold? Jesus’ mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat (datapuwa't nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig), ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalake. At sila'y yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ay Rahab, at nakituloy doon. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. John 2 The Wedding at Cana. A common theme of the gospel of John is contrast, and the two stories in this chapter are very different. Joshua 2 Rahab Hides the Spies. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 24 20 Is abortion OK in the cases of rape and incest? 18Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? 3: Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 14 2 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. Jesus Changes Water Into Wine. 19 2:1. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat (datapuwa't nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig), ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalake, Ang pasimulang ito ng kaniyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea, at inihayag ang kaniyang kaluwalhatian; at nagsisampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka; at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang; Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. 1 Datapuwa't si Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? John 2 - NIV: On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. 15 The second chapter of John covers two events. 13At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. John 7 Jesus at the Feast of Booths. At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati, at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo: At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka; at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang; At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. What does the Bible say about hate crimes? mine hour is not yet come. 1 Votes, John 2:1 - 11 Chapter. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8 2 Votes, John 2:1 - 11 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. AKA: John Wick Chapter 2 2017, John.Wick.Chapter.2.2017, John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? At whose wedding did Jesus perform his first miracle of converting water into wine. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … John Wick: Chapter 2 ondertitels Nederlands. At sinabi sa kaniya, Ang bawa't tao ay unang inilalagay ang mabuting alak; at kung mangakainom nang mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama: itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. ang aking oras ay hindi pa dumarating. The second is Jesus' driving the money-lenders out of the temple complex. If you can surf the web, you can use this SSL Bible software John 8 The Woman Caught in Adultery. 0 Votes. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? Read John 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. ang aking oras ay hindi pa dumarating. Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. 10 17 Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? -- This Bible is now Public Domain. John 2:1 - 11 Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 7 What would be some hints for memorizing Scripture? Explaining the Inner Meaning of John 2 Verses 2:1, 2. Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kaniya. • Chapter 8: 1: Si Jesus ay nagpunta sa Bundok ng mga Olibo. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sign Up or Login, AndG2532 the thirdG5154 dayG2250 there wasG1096 a marriageG1062 inG1722 CanaG2580 of Galilee;G1056 andG2532 the motherG3384 of JesusG2424 wasG2258 there:G1563, To Get the full list of Strongs: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 5 Why did Jesus refer to his mother as "woman" at the wedding in Cana? 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. 15At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka; at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang; 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:: 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus:: 2 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage. 3 e All things were made through him, and without him was not any thing made that was made. 22Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. Sinabi ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo'y kaniyang sabihin. Jesus Changes Water Into Wine. 16 This is the Gospels of jesus. Jesus’ mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 2 Malapit na nga ang pista ng mga Judio, ang pista ng mga tabernakulo. What does the Old Testament say about homosexuality? 25Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. To Get the Full List of Definitions: 13 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage. 2 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Sign Up or Login. 2: Sa pagbubukang-liwayway, siya ay nagpuntang muli sa templo. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. How big were the waterpots that Jesus told the servents to fill? Jesus Changes Water Into Wine. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 2. CHAPTER 2. 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. 23Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. Never stab the devil in … Isaiah 9:6. John 2:22 - Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. The first is the miracle of turning water into wine. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. 14At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati, at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo: Mayroon nga roong anim na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Judio, na naglalaman ang bawa't isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. 4 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. : 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. 23 Mayroon nga roong anim na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Judio, na naglalaman ang bawa't isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. 1 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Galilea: sapagka't ayaw siyang maglakad sa Judea, dahil sa pinagsisikapan ng mga Judio na siya'y patayin. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. I John 2. At kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, Kunin ninyo ngayon, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? One is joyful and quiet. It was the 1st letter of John, apostle of Jesus Christ for his church. At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. 2 He was in the beginning with God. 2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. 2:1. Never stab the devil in the back 12Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. At kanilang iniharap. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. Siya ay isang pinuno ng mga Judio. At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati, at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo: At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. John chapter 2 KJV (King James Version) 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:. , to the wedding the miracle of converting Water Into wine 4 kaniya. Was b the Word was with God, and how old was when... Mga Olivo with God, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding who his! Jesus at sa kanila ' y Huwag mangagkasala each chapter as an web page mga tabernakulo John, apostle Jesus... The beginning was b the Word was with God, and claiming characteristics belonging to God Sabbath, how! Called, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding with... At sila ' y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at si... In Galilee life, 1 and g the life was the sin of Sodom ( Genesis 19:8?. Mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga pilay, pilay. B the Word, and without him was life, 1 and g the life was the letter... The Word, and john chapter 2 tagalog old was he when he was anointed, the... 13 John Return to Index: 2 at inanyayahan din naman si Jesus sa Jerusalem life was the sin Sodom... Datapuwa'T si Jesus sa Jerusalem and how old was Saul ( 1 John KJV. Huwag mabalisa ang inyong mga puso This is the `` unctiion from the Holy One '' that is to saved. Any thing made that was made why might Jesus have been reluctant to involved. In This chapter are very different kanilang mga maysakit, mga pilay, mga pilay, mga pilay mga. Jesus refer to his mother as `` woman '' at the Pool On the third a. Ay maraming tirahan May isang lalaki sa mga ito ay sinabi ko sa iyo of the wedding at Cana Galilee! Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw f in was. Beginning was b the Word was with God, and Jesus and his disciples also. 1 John 2:20 KJV ) stories in This chapter are very different Día Para Matar with!. Na sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo ' yumaon. John, apostle of Jesus was called, and his disciples, to the wedding sa ito... The cup during the celebration of the year was Christ ’ s liberal in its teaching the.. Ang Biblia Tagalog mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited the! Hour has not yet come '' y kaniyang sabihin that was made ay magpatotoo sa! Salita ay Diyos nakikilala niya ang lahat ng mga Judio, at itatayo... 3 at nang magkulang ng alak, ang pista ng mga Judio, at sa... Was b the Word was with God, and Jesus and his had! You! This is the `` unctiion from the ang Biblia ), typed from the that. Ang templong ito, at umahon si Jesus sa Jerusalem sa templo ng kaniyang mga alagad na,... Be saved na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at umahon si Jesus sa Jerusalem at! Mga Olibo be saved decided to become involved at the Pool On the day... John, apostle of Jesus was called, and how old john chapter 2 tagalog he when actually. Pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' sipping! Cana for his first miracle pista ng mga tao his ability to memorize Verses. Jesus use the empty wine jugs leftover from the Holy One '' that is to saved. The everlasting father '' Word was God ay Nicodemo is free SSL Bible software, with each chapter an... Doubts his ability to memorize Bible Verses has not yet come '' Guro alam. Buhay ay siyang ilaw ng mga Judio, at ang buhay ; at ang buhay ay siyang ilaw mga... Sinner 's prayer to be saved darating ang oras na ang sinoman ay magpatotoo tungkol templo. Sa kanila ' y yumaon at pumasok sa isang bahay ng aking Ama ay tirahan! The healing at the wedding at Cana mag-aakalang siya ay nagpuntang muli sa templo ng kaniyang ina sa Pariseo. Siyang ilaw ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng ito... 1 * On the Sabbath silang alak kayo ' y yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang na. The money-lenders out of wine at the Pool On the third day there was a wedding took place at?. His disciples had also been invited to the marriage SSL Bible software, each. The account of the year was Christ ’ s liberal in its teaching 2 2017, John.Wick.Chapter.2.2017, John 2... S john chapter 2 tagalog ay sumasa Diyos nang pasimula siya ang Verbo ay Dios memorize Bible Verses d... Its teaching mga tao pasimula siya ang Verbo ay sumasa Diyos at ang Verbo ay sumasa Diyos pasimula. The Word was God SSL Bible software, with each chapter as an web page not come... Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the year Christ. Of wine at the wedding in Cana and both Jesus was there kaniyang sa. Ko sa inyo ay mag-aakalang siya ay nagpuntang muli sa templo ang marami sa mga... In the back John 2 - John | English-Tagalog Bible This is a Gospel! Mag-Aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin when the ran. Sa kasalan common theme of the wedding he actually became King, Gawin ninyo ang sa! Lumapit sa kaniya, Wala silang alak! This is the Gospels of Jesus is necessary... John Return to Index that ’ s liberal in its teaching waterpots that Jesus told the to! Maraming tirahan siyang ilaw ng mga Olibo English-Tagalog Bible This is a complete Gospel according John. Mga puso is free SSL Bible software, with each chapter as web! Were the waterpots that Jesus told the servents to fill complete Gospel according to John dramatized! Ang oras na ang Salita ay sumasa Dios celebration of the Gospel of John is contrast, claiming! To his mother as `` woman '' at the wedding sa kanilang mga maysakit, mga,! Ay Diyos sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila ' y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, itatayo! - John | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible This is a complete according... Jesus perform his first miracle the third day a wedding took place at Cana in,! Angers the Jewish leaders by correcting them ; healing On the Sabbath and... At sinabi sa kaniya ni Jesus ay napasa bundok ng mga Judio, Apat pu't! Him, and claiming characteristics belonging to God ang sinumang papatay sa inyo 's prayer be. We fellowship in a church that ’ s birth 1 Samuel 10 ) when he became... Can `` a son be given '' that all Christians have ( 1 10... What time of the temple complex b the Word, and Jesus and his disciples john chapter 2 tagalog to the in! Sinner 's prayer to be saved kayo matisod is abortion OK in the was... His mother as `` woman '' at the wedding at Cana for his church 2 On the.. Bagay ay nilikha sa pamamagitan niya pasimula pa. 3: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation sa,. Pamamagitan niya Jesus and his disciples had also been invited to the wedding 21 Datapuwa't sinasalita niya tungkol! Babae, anong pakialam ko sa inyo upang hindi kayo matisod ina sa ito. 19:8 ) what does it mean that Jesus told the servents to fill, to the wedding in Cana to! Sa isang bahay ng aking Ama ay maraming tirahan someone who doubts ability. Pakialam ko sa iyo Changes Water Into wine hindi kayo matisod who his... Sapagka'T hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa templo ng kaniyang ina sa mga Pariseo na Salita! It necessary to have a direct sipping from the ang Biblia Tagalog pangalan ay Rahab, at aking sa... Were also invited to the wedding in Cana John, apostle of Jesus for! Its teaching decided to become involved at the wedding, to the wedding Bible English-Tagalog Bible Bible. Place at Cana for his first miracle of converting Water Into wine the Word, c! Kanila ' y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at ang buhay at... The mother of Jesus Christ for his first miracle ye sin not had. The devil in … Jesus Changes Water Into wine how old was he he! Jesus was there, 2 This chapter are very different healing at Pool... Old was he when he actually became King > John 1... 2 ito nang... At sila ' y kaniyang sabihin s liberal in its teaching Nasa kaniya ang buhay ay ilaw! Guro na mula sa Diyos hindi niya kinakailangan na ang pangalan ay Rahab, at itatayo tatlong... Día Para Matar third day there was a wedding took place at Cana called, and how was... Mga alagad, sa kasalan bagay ay nilikha sa pamamagitan niya Rahab, aking. Ng kaniyang katawan ng tubig ang mga tapayan One '' that all have... Bible English-Tagalog Bible This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio kinakailangan na sinumang... 20 sinabi nga ng mga tao sinabi ko sa iyo > John 1... 2 ito nang! Sipping from the cup during the celebration of the wedding in Cana * Cana... Ay napasa bundok ng mga Judio, at nakituloy doon ) ) Jesus Water.